Eureka (2016) / Short film / USA
Dir.: Kio Shijiki
Writer: Kio Shijiki
 
See iMDb page
Winner
Official Selection
  • Official Selection / Portland Film Festival
  • Official Selection / The World's Independent Film Festival

© 2020 KIO SHIJIKI